A tanítványok elmenekültek, amikor Jézust elfogták. Attól rettegtek, hogy velük is ugyanaz fog történni, mint Jézussal, mert a barátai közé tartoztak. Bizony akkor még nem értették meg, amit nekik korábban mondott: hogy nem kell félniük, mert ő a halálból feltámad. E félelmek közepette Jézus maga jelenik meg közöttük. És a szavai: „A béke legyen veletek!”…

János 20,19-29 „Tamás azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom…., nem hiszem!” (János 20,19-29) Mindent, ami az elmúlt két hétben történt Virágvasárnap óta, egy szóval jellemezhetünk: beteljesülés. Minden, amit a múltban jósoltak: a próféták írása, az emberiség megmentése beteljesült. Az embert elfogták, elítélték, ahogy a próféták írták. Keresztre feszítették őt, egy embert, akinek a szívében…

Szemlélődés a húsvéti evangéliumrészlethez: Márk 16,1-8 „Mikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna és Mária, Jakab anyja és Szalóme illatszereket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézust. A hét első napján korán reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. Azt kérdezték egymástól: »Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt ajtajából?« Amikor azonban körülnéztek, azt látták,…

Pekka Asikainen, a finnországi Keresztény Közösség papjának prédikációja 2020. március 29-én „Én vagyok a világ világossága” János 8, 1-12 Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek,…

A Keresztény Közösség emberszentelő szertartásán, 2020. április 5-én, Virágvasárnap elhangzott prédikáció és az ahhoz vezető út Bozókiné Tengely Anna Nehéz egy prédikációt írásban közölni – legalábbis számomra ez egy küzdelem, mégis fontosnak érzem, hogy most megpróbáljam. Mi teszi nehézzé? Az, hogy valami lényeges elveszik. A pillanat ereje, a születés csodája, a hangsúly, a csend, a…

Háromféle módon készülünk minden emberszentelő szertartás ünneplésére: háromszor nyitjuk meg a magasabb rendnek azt a teret, amelyben teljesülhet a szertartás. Először megjelenik a láng, amellyel meggyújtjuk az oltár hét gyertyáját. Már a fényük is megváltoztatja az egész teret, megemel minden fényt, ami az ablakokon át vagy a lámpákból érkezik. A gyertyák fénye megvilágítja azt a…

Szemlélődés a Vízkereszt időszak evangéliumrészletéhez A bölcsek látogatása és menekülés Egyiptomba Máté 2., 1-12. “Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Amikor ezt Heródes király…

2010. december 5., Advent második vasárnapja Filippibeliekhez írt levél 4:1, 4:4-9 “Annak okáért szerelmes atyámfiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim! … Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi felől ne aggódjatok,…

Szemlélődés az advent első vasárnapjának evangéliumrészletéhez Krisztus újra eljövetele Lukács 21, 25-36. Advent első vasárnapja, 2010. november 28. „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az…

Gwendolyn Fischer prédikációja elhangzott Gödöllőn, 2010. szeptember 26-án Hetven tanítvány kiküldése Lukács 10. 1-11. “Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat…

Szemlélődés a Mihály-időszak evangéliumrészletéhez Jelenések könyve 12, 1-17 Mihály-időszak harmadik vasárnap, 2010. október 17., 2010. október 28. “Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös…

Szemlélődés a Mihály-időszak evangéliumrészletéhez A királyi vőlegény menyegzője Mihály-időszak második vasárnap, 2010. október 10. Máté 22, 1-14 Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk: „A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának.” Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Azok nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak, hogy…

Gwendolyn Fischer prédikációja Gödöllőn, 2010. február 28-án Krisztus megdicsőülése Máté 17. 1-9. “Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és…

Szemlélődés február második trinitáris hetének evangéliumrészletéhez 2010. február 12-én A magvető példázata 2010. február 12., Február második trinitáris hete Lukács 8. 4-18. “Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban: „Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az…

Szemlélődés február első hetének trinitáris időszaki evangéliumrészletéhez 2010. február 7-én A szőlőmunkások 2010. február 7., Február első trinitáris hete Máté 20. 1-16. “Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe.  Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy…

Walther Giezendanner prédikációja 2010. január 17-én Óbudán Epifánia, a tizenkét éves Jézus a templomban Lukács 2. 42-52 “Amikor tizenkét éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az útitársaik körében…

Gwendolyn Fischer prédikációja 2009. november 14-én, Gödöllőn Jelenések könyve 1. 8-18. “Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és…

Szemlélődés a Mihály-időszak evanéliumrészleteihez 2009. októberében Pál levele az Efézusbeliekhez 6: 10-19. Mihály-időszak 2009. október 2. hete 2009. október Mihály-időszak második hete “Amire végül jutunk, az pedig ez: ragadjátok meg az erőt, amely felétek áramlik Krisztus megtapasztalásából a lélekben, és tiszta szellemi ereje erőteljes uralkodásából. Öltsétek magatokra Isten erejét, ahogy az ember teljes páncélzatát ölti…

Szemlélődés a Mihály-időszak első hetének evangéliumrészleteihez A királyi vőlegény mennyegzője Máté 22: 1-14 Mihály-időszak, 2009. szeptember 29. 2009. október, Mihály-időszak első hete Máté 22: 1-14 Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk: “Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok…

2009. szeptember 27., Trinitáris időszak 10. hete Szemlélődés az augusztus-szeptemberi evangéliumrészletéről A naini ifjú feltámasztása Lukács 7. 11-17. “Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta,…

  Gwendolyn Fischer prédikációja Ispánkon, 2009. szeptember 6-án A siketnéma meggyógyítása Márk 7, 31-37. “Aztán ismét kimenvén Tírus és Sídon határaiból, a galileai tengerhez méne, a Tízváros határain át. És hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse reá kezét. Ő pedig, mikor kivette vala azt a sokaság közül egy magát,…

Silye Imre prédikációja Gödöllőn, 2009. szeptember 13-án A hetvenkét tanítvány kiküldése Lukács 10. 1-20. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat…

Rev. Cynthia Hindes, 10029 Densmore Ave., North Hills, CA 91343 (818) – 893-0668 Szemlélődés június harmadik hetének trinitáris időszaki evangélimrészletéhez, 2009. június 21. Krisztus és Nikodémusz találkozása János 3, 1-17 Minden éjjel elhagyjuk testünket és belépünk Isten és angyalai birodalmába. Ott táplálásban és gyógyításban részesülünk. Reggel visszatérünk testünk házába, felfrissülten és bizonyos értelemben: ujjászületve. Nikodémusz…

Silye Imre prédikációja Gödöllőn, 2009. szeptember 13-án A hetvenkét tanítvány kiküldése Lukács 10, 1-20. “Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat…

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház