Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

– Evangéliumrészlet: Márk 7,31-37 – A gyógyítások, amelyeket Jézus Krisztus földi élete során véghezvitt, nem véletlenszerű tettek voltak, amelyekkel az egyént akarta megszabadítani testi bajától, hanem jelek. Az evangéliumok gyakran használják ezt a szót, hogy nyilvánvaló tegyék: e tettek jelentősége túlmutat az egyén meggyógyításán. E jeleken keresztül az ember lénye újra méltó helyére kerül értékessége,…

Evangéliumrészlet: Apostolok cselekedetei 1,1-14 Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el…

Amikor megérkezik a tavasz, amikor megjelennek a levelek a fákon, az első virágok a kertben és a sövényen, a köröttünk lévő világ, amely addig csupasz és sötét volt a tél folyamán, ismét kivirul. Eljön a virágzás ideje, mely megörvendezteti a világra tekintő embert. A nyár soha nem teljesíti be egészen a tavasz várakozását. Milyen finom…

Evangéliumrészlet: Máté 22,1-14 Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert…

Szentjánosbogarak

Evangéliumrészlet: Máté 3,1-17 Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Maga János teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment…

A húsvét vasárnap – ahogy mindig – jött és ment, de a húsvéti időszak még negyven napig, a mennybemenetel napjáig folytatódik. E hat hét során hangzik el az emberszentelő szertartásban a húsvéti időszaki ima. A passióidőszak alatt hallottakhoz képest azt vesszük észre, hogy a motívumok átalakuláson esnek át, átváltoznak húsvét fő motívumaivá. Az átváltozási folyamat…

Szemlélődés a húsvéti evangéliumrészlethez: Márk 16,1-8 „Mikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna és Mária, Jakab anyja és Szalóme illatszereket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézust. A hét első napján korán reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. Azt kérdezték egymástól: »Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt ajtajából?« Amikor azonban körülnéztek, azt látták,…

Evangéliumrészlet: János 19,1-15 * Peter Skaller: Egyetlen nap, egyetlen ember, egyetlen esemény * Erre Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Aztán elé járultak, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Majd arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: „Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg:…

Evangéliumrészlet: Lukács 22,7-20 * Peter Skaller: A forrástól a hatalmas folyóig * Amint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így…

E heti evangéliumrészlet: Máté 21,1-11 * Peter Skaller: Virágzás és viharok * Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt … A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak…

E heti evangéliumrészlet: János 8,1-13 * Peter Skaller: A Nap a sivatagban * Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára…

E heti evangéliumrészlet: János 6,1-15 * Peter Skaller: Tizenkét kosár pára * Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!” Azon a részen sok fű volt. Letelepedtek hát, s csak a férfiak voltak szám szerint ötezren. Jézus ekkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek, s ugyanígy a halból is adott, amennyit csak akartak. Amikor…

E heti evangéliumrészlet: Lukács 11,14-36 * Peter Skaller: A sötét mélység választása * Amikor a nép köréje sereglett, elkezdett beszélni: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz jel az Emberfia is e nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor…

Manapság nem gyakran tapasztaljuk, hogy az emberek teljes bizalommal fordulnának a jövő felé. Mindenhol a jövő miatti aggodalmakkal, a jövőtől való félelemmel találkozunk, sötét gondolatok övezik a kérdést, hogy vajon mit tartogat a jövő számunkra. Megjelent egy „jövő nélküli nemzedék”; olyan fiatalok, akik előtt a jövő reménytelennek mutatkozik. Hol találhatjuk, hol találhatják meg ők a…

A kereszténység egyik ellentmondásos ténye, hogy Isten Fia csak egyszer élt a földön, ugyanakkor „az örökkévalóságban született Fiú”. Egyszeri megtestesülése a hagyományos kereszténységben az „Et incarnatus est” szavakban fejeződik ki. Az Ige testté lett. Időtlen megtestesülésének valóságát az időszaki ima (episztola) ezen szavai fejezik ki: „Krisztus kiválasztotta a földi testet.” Több van emögött, mint a…

A tanítványok elmenekültek, amikor Jézust elfogták. Attól rettegtek, hogy velük is ugyanaz fog történni, mint Jézussal, mert a barátai közé tartoztak. Bizony akkor még nem értették meg, amit nekik korábban mondott: hogy nem kell félniük, mert ő a halálból feltámad. E félelmek közepette Jézus maga jelenik meg közöttük. És a szavai: „A béke legyen veletek!”…

János 20,19-29 „Tamás azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom…., nem hiszem!” (János 20,19-29) Mindent, ami az elmúlt két hétben történt Virágvasárnap óta, egy szóval jellemezhetünk: beteljesülés. Minden, amit a múltban jósoltak: a próféták írása, az emberiség megmentése beteljesült. Az embert elfogták, elítélték, ahogy a próféták írták. Keresztre feszítették őt, egy embert, akinek a szívében…

Pekka Asikainen, a finnországi Keresztény Közösség papjának prédikációja 2020. március 29-én „Én vagyok a világ világossága” János 8, 1-12 Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek,…

A Keresztény Közösség emberszentelő szertartásán, 2020. április 5-én, Virágvasárnap elhangzott prédikáció és az ahhoz vezető út Bozókiné Tengely Anna Nehéz egy prédikációt írásban közölni – legalábbis számomra ez egy küzdelem, mégis fontosnak érzem, hogy most megpróbáljam. Mi teszi nehézzé? Az, hogy valami lényeges elveszik. A pillanat ereje, a születés csodája, a hangsúly, a csend, a…

Háromféle módon készülünk minden emberszentelő szertartás ünneplésére: háromszor nyitjuk meg a magasabb rendnek azt a teret, amelyben teljesülhet a szertartás. Először megjelenik a láng, amellyel meggyújtjuk az oltár hét gyertyáját. Már a fényük is megváltoztatja az egész teret, megemel minden fényt, ami az ablakokon át vagy a lámpákból érkezik. A gyertyák fénye megvilágítja azt a…

Szemlélődés a Vízkereszt időszak evangéliumrészletéhez A bölcsek látogatása és menekülés Egyiptomba Máté 2., 1-12. “Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Amikor ezt Heródes király…

2010. december 5., Advent második vasárnapja Pál apostol Filippiekhez írt levele 4, 1; 4, 4-9 “Szeretett testvéreim, kedveseim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim! …Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem terjesszétek kéréseteket az Úr elé minden…

Szemlélődés az advent első vasárnapjának evangéliumrészletéhez Krisztus újra eljövetele Lukács 21, 25-36. Advent első vasárnapja, 2010. november 28. „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az…

Gwendolyn Fischer prédikációja elhangzott Gödöllőn, 2010. szeptember 26-án Hetven tanítvány kiküldése Lukács 10. 1-11. “Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat…

Szemlélődés a Mihály-időszak evangéliumrészletéhez Jelenések könyve 12, 1-17 Mihály-időszak harmadik vasárnap, 2010. október 17., 2010. október 28. “Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös…

Szemlélődés a Mihály-időszak evangéliumrészletéhez A királyi vőlegény menyegzője Mihály-időszak második vasárnap, 2010. október 10. Máté 22, 1-14 Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk: „A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának.” Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Azok nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak, hogy…

Gwendolyn Fischer prédikációja Gödöllőn, 2010. február 28-án Krisztus megdicsőülése Máté 17. 1-9. “Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és…

Szemlélődés február második trinitáris hetének evangéliumrészletéhez 2010. február 12-én A magvető példázata 2010. február 12., Február második trinitáris hete Lukács 8. 4-18. “Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban: „Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az…

Szemlélődés február első hetének trinitáris időszaki evangéliumrészletéhez 2010. február 7-én A szőlőmunkások 2010. február 7., Február első trinitáris hete Máté 20. 1-16. “Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe.  Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy…

Walther Giezendanner prédikációja 2010. január 17-én Óbudán Epifánia, a tizenkét éves Jézus a templomban Lukács 2. 42-52 “Amikor tizenkét éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az útitársaik körében…

Gwendolyn Fischer prédikációja 2009. november 14-én, Gödöllőn Jelenések könyve 1. 8-18. “Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és…

Szemlélődés a Mihály-időszak evanéliumrészleteihez 2009. októberében Pál levele az Efézusbeliekhez 6: 10-19. Mihály-időszak 2009. október 2. hete 2009. október Mihály-időszak második hete “Amire végül jutunk, az pedig ez: ragadjátok meg az erőt, amely felétek áramlik Krisztus megtapasztalásából a lélekben, és tiszta szellemi ereje erőteljes uralkodásából. Öltsétek magatokra Isten erejét, ahogy az ember teljes páncélzatát ölti…

Szemlélődés a Mihály-időszak első hetének evangéliumrészleteihez A királyi vőlegény mennyegzője Máté 22: 1-14 Mihály-időszak, 2009. szeptember 29. 2009. október, Mihály-időszak első hete Máté 22: 1-14 Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk: “Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok…

2009. szeptember 27., Trinitáris időszak 10. hete Szemlélődés az augusztus-szeptemberi evangéliumrészletéről A naini ifjú feltámasztása Lukács 7. 11-17. “Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta,…

  Gwendolyn Fischer prédikációja Ispánkon, 2009. szeptember 6-án A siketnéma meggyógyítása Márk 7, 31-37. “Aztán ismét kimenvén Tírus és Sídon határaiból, a galileai tengerhez méne, a Tízváros határain át. És hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse reá kezét. Ő pedig, mikor kivette vala azt a sokaság közül egy magát,…

Silye Imre prédikációja Gödöllőn, 2009. szeptember 13-án A hetvenkét tanítvány kiküldése Lukács 10. 1-20. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat…

Rev. Cynthia Hindes, 10029 Densmore Ave., North Hills, CA 91343 (818) – 893-0668 Szemlélődés június harmadik hetének trinitáris időszaki evangélimrészletéhez, 2009. június 21. Krisztus és Nikodémusz találkozása János 3, 1-17 Minden éjjel elhagyjuk testünket és belépünk Isten és angyalai birodalmába. Ott táplálásban és gyógyításban részesülünk. Reggel visszatérünk testünk házába, felfrissülten és bizonyos értelemben: ujjászületve. Nikodémusz…

Silye Imre prédikációja Gödöllőn, 2009. szeptember 13-án A hetvenkét tanítvány kiküldése Lukács 10, 1-20. “Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat…

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház