Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

Ef 6,10-20 Egy konfliktusokkal és válságokkal teli világban a béke olyan fogalommá lett, amely többé nincs összhangban a kegyetlen valósággal. A háborús övezetekben a béke gyakran távoli ígéretté, illúzióvá vált….

A világ minden lehetséges alkalommal benyomul az életünkbe mindazzal, ami benne rosszul működik, és a figyelmünket követeli. Betegség, éhínség, klímaválság, konfliktusok és háborúk – nem menekülhetünk a riasztó beszámolók elől….

Máté 17,1-18 Krisztus földi életében soha akkora ellentét nem volt a magasság és a mélység, a fény és a sötétség között, mint a hegyen történő színeváltozása és az azt követő…

Elkezdődött egy új esztendő – de szinte minden, amivel szembetalálkozunk, a múltból jövő örökség. Ennek oka, hogy befejezetlen ügyek ballasztját vonszoljuk magunkkal közösen. Bárhová nézünk, megoldatlan konfliktusok, háborúk, fokozódó klíma-…

Az emberszentelő szertartás első szavaiban egy olyan feladat fogalmazódik meg, amely egész további életünkre velünk maradhat. Kezdetnek körbenézhetünk a szertartás előtt: kikkel fogom teljesíteni az emberszentelő szertartást? Kire is gondolunk,…

– Evangéliumrészlet: Márk 7,31-37 – A gyógyítások, amelyeket Jézus Krisztus földi élete során véghezvitt, nem véletlenszerű tettek voltak, amelyekkel az egyént akarta megszabadítani testi bajától, hanem jelek. Az evangéliumok gyakran…

Evangéliumrészlet: Apostolok cselekedetei 1,1-14 Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük…

Amikor megérkezik a tavasz, amikor megjelennek a levelek a fákon, az első virágok a kertben és a sövényen, a köröttünk lévő világ, amely addig csupasz és sötét volt a tél…

Evangéliumrészlet: Máté 22,1-14 Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs…

Szentjánosbogarak

Evangéliumrészlet: Máté 3,1-17 Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó hangja szól…

A húsvét vasárnap – ahogy mindig – jött és ment, de a húsvéti időszak még negyven napig, a mennybemenetel napjáig folytatódik. E hat hét során hangzik el az emberszentelő szertartásban…

Szemlélődés a húsvéti evangéliumrészlethez: Márk 16,1-8 „Mikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna és Mária, Jakab anyja és Szalóme illatszereket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézust. A hét első napján korán…

Peter Skaller: Egyetlen nap, egyetlen ember, egyetlen esemény Evangéliumrészlet: János 19,1-15 Erre Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Aztán…

Peter Skaller: A forrástól a hatalmas folyóig Evangéliumrészlet: Lukács 22,7-20 Amint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát…

Peter Skaller: Virágzás és viharok E heti evangéliumrészlet: Máté 21,1-11 Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt … A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy…

Peter Skaller: A Nap a sivatagban E heti evangéliumrészlet: János 8,1-13 Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az…

Peter Skaller: Tizenkét kosár pára E heti evangéliumrészlet: János 6,1-15 Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!” Azon a részen sok fű volt. Letelepedtek hát, s csak a férfiak voltak szám…

Peter Skaller: A sötét mélység választása E heti evangéliumrészlet: Lukács 11,14-36 Amikor a nép köréje sereglett, elkezdett beszélni: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kíván, de nem kap más jelet,…

Manapság nem gyakran tapasztaljuk, hogy az emberek teljes bizalommal fordulnának a jövő felé. Mindenhol a jövő miatti aggodalmakkal, a jövőtől való félelemmel találkozunk, sötét gondolatok övezik a kérdést, hogy vajon…

A kereszténység egyik ellentmondásos ténye, hogy Isten Fia csak egyszer élt a földön, ugyanakkor „az örökkévalóságban született Fiú”. Egyszeri megtestesülése a hagyományos kereszténységben az „Et incarnatus est” szavakban fejeződik ki….

A tanítványok elmenekültek, amikor Jézust elfogták. Attól rettegtek, hogy velük is ugyanaz fog történni, mint Jézussal, mert a barátai közé tartoztak. Bizony akkor még nem értették meg, amit nekik korábban…

János 20,19-29 „Tamás azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom…., nem hiszem!” (János 20,19-29) Mindent, ami az elmúlt két hétben történt Virágvasárnap óta, egy szóval jellemezhetünk: beteljesülés. Minden, amit a…

Pekka Asikainen, a finnországi Keresztény Közösség papjának prédikációja 2020. március 29-én „Én vagyok a világ világossága” János 8, 1-12 Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent…

A Keresztény Közösség emberszentelő szertartásán, 2020. április 5-én, Virágvasárnap elhangzott prédikáció és az ahhoz vezető út Bozókiné Tengely Anna Nehéz egy prédikációt írásban közölni – legalábbis számomra ez egy küzdelem,…

Háromféle módon készülünk minden emberszentelő szertartás ünneplésére: háromszor nyitjuk meg a magasabb rendnek azt a teret, amelyben teljesülhet a szertartás. Először megjelenik a láng, amellyel meggyújtjuk az oltár hét gyertyáját….

Szemlélődés a Vízkereszt időszak evangéliumrészletéhez A bölcsek látogatása és menekülés Egyiptomba Máté 2., 1-12. “Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt…

2010. december 5., Advent második vasárnapja Pál apostol Filippiekhez írt levele 4, 1; 4, 4-9 “Szeretett testvéreim, kedveseim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim! …Örüljetek az Úrban…

Szemlélődés az advent első vasárnapjának evangéliumrészletéhez Krisztus újra eljövetele Lukács 21, 25-36. Advent első vasárnapja, 2010. november 28. „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig…

Gwendolyn Fischer prédikációja elhangzott Gödöllőn, 2010. szeptember 26-án Hetven tanítvány kiküldése Lukács 10. 1-11. “Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével…

Szemlélődés a Mihály-időszak evangéliumrészletéhez Jelenések könyve 12, 1-17 Mihály-időszak harmadik vasárnap, 2010. október 17., 2010. október 28. “Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt…

Szemlélődés a Mihály-időszak evangéliumrészletéhez A királyi vőlegény menyegzője Mihály-időszak második vasárnap, 2010. október 10. Máté 22, 1-14 Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk: „A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt…

Gwendolyn Fischer prédikációja Gödöllőn, 2010. február 28-án Krisztus megdicsőülése Máté 17. 1-9. “Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas…

Szemlélődés február második trinitáris hetének evangéliumrészletéhez 2010. február 12-én A magvető példázata 2010. február 12., Február második trinitáris hete Lukács 8. 4-18. “Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is,…

Szemlélődés február első hetének trinitáris időszaki evangéliumrészletéhez 2010. február 7-én A szőlőmunkások 2010. február 7., Február első trinitáris hete Máté 20. 1-16. “Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán…

Walther Giezendanner prédikációja 2010. január 17-én Óbudán Epifánia, a tizenkét éves Jézus a templomban Lukács 2. 42-52 “Amikor tizenkét éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig…

Gwendolyn Fischer prédikációja 2009. november 14-én, Gödöllőn Jelenések könyve 1. 8-18. “Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki…

Szemlélődés a Mihály-időszak evanéliumrészleteihez 2009. októberében Pál levele az Efézusbeliekhez 6: 10-19. Mihály-időszak 2009. október 2. hete 2009. október Mihály-időszak második hete “Amire végül jutunk, az pedig ez: ragadjátok meg…

Szemlélődés a Mihály-időszak első hetének evangéliumrészleteihez A királyi vőlegény mennyegzője Máté 22: 1-14 Mihály-időszak, 2009. szeptember 29. 2009. október, Mihály-időszak első hete Máté 22: 1-14 Megszólalt erre Jézus, és ismét…

2009. szeptember 27., Trinitáris időszak 10. hete Szemlélődés az augusztus-szeptemberi evangéliumrészletéről A naini ifjú feltámasztása Lukács 7. 11-17. “Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal…

  Gwendolyn Fischer prédikációja Ispánkon, 2009. szeptember 6-án A siketnéma meggyógyítása Márk 7, 31-37. “Aztán ismét kimenvén Tírus és Sídon határaiból, a galileai tengerhez méne, a Tízváros határain át. És…

Silye Imre prédikációja Gödöllőn, 2009. szeptember 13-án A hetvenkét tanítvány kiküldése Lukács 10. 1-20. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével…

Rev. Cynthia Hindes, 10029 Densmore Ave., North Hills, CA 91343 (818) – 893-0668 Szemlélődés június harmadik hetének trinitáris időszaki evangélimrészletéhez, 2009. június 21. Krisztus és Nikodémusz találkozása János 3, 1-17…

Silye Imre prédikációja Gödöllőn, 2009. szeptember 13-án A hetvenkét tanítvány kiküldése Lukács 10, 1-20. “Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével…

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház