Open/Close Menu Élő beszélgetések az egyén és a világ nagy kérdéseiről, a párkapcsolat, vallás, hivatás, válság, gyász, lelki és szellemi utak tükrében.

Közgyűlés és gyülekezeti nap,

avagy hogyan hordozza a földi, fizikai test a lelki-szellemi lényt önmagában

Ahogyan az egyéni ember életét, úgy egy közösség életét is szellemi célok hatják át. A célok eléréséhez sok mindenre van szükség. Ilyenek a belső és külső erőforrások, vagy az együttműködést segítő megállapodások, a közösen használt fogalmak tisztázása. Mindezek megteremtésére, kialakítására, pontosítására érdemes időt szánni, hogy azután a külső keretek a lehető legjobban szolgálják, támogassák a célok elérését.

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a munkatársi találkozókon, a csütörtöki konferencianapokon és az egyesület vezetőségi ülésein is. Ennek része az is, hogy az egyesületet – amely a működésünk jogi hátterét biztosítja – és annak közgyűlését – amit törvényi kötelezettség ír elő – olyan módon formáljuk magunkra és töltsük meg tartalommal, hogy abban a céljaink élően jelenhessenek meg.

A közgyűlést szokás szerint kinyitottuk a gyülekezet minden érdeklődő tagja felé, hogy aki mélyebben szeretne kapcsolódni az aktuálisan zajló folyamatokhoz, az megtehesse. Emellett írásos beszámolókkal – a mostani körlevélben több írással is – arra törekszünk, hogy azok is tájékozódhassanak a fontosabb lépésekről, akik valamilyen oknál fogva – elfoglaltság vagy távolság miatt – nem tudtak a gyülekezeti napon részt venni. Hiszen az ott elhangzottak a gyülekezet életéről szólnak.  Meghatározzák a jövőbeli szándékokat és irányokat. Szeretnénk, ha minél többen aktívan hordoznátok ezeket az ideákat, és kapcsolódni tudnátok a megvalósításukhoz is.

A teljesség igénye nélkül szeretnék most néhány gondolatot kiemelni a 2020. szeptember 27-én megtartott közgyűlésen – és egyben gyülekezeti napon – elhangzottakból, bátorítva mindenkit, hogy keressen bennünket további kérdéseivel, kéréseivel, felajánlásaival.

Az elmúlt időszak beszámolójából talán az a legfontosabb, hogy a korlátozások ideje alatt a rendezvényeinket le kellett mondanunk, de a szertartásokat teljesíteni tudtuk. Megtörténhettek a munkatalálkozók, csoportmunkák, táborok. Megújult a honlapunk, a levelező rendszerünk és az adatbázis-nyilvántartásunk, és aktiváltuk a közösség Facebook oldalát. Húsvét vasárnapjától új oltárképpel teljesíthetjük a szertartásokat.

2019-ben kezdtünk el arról beszélgetni, hogy a meglévő, gyülekezeti térként használt, bérelt belvárosi lakás hogyan szolgálja és korlátozza a fejlődő, növekvő gyülekezeti életet. Szempontokat, kérdéseket kezdtünk el gyűjteni, ami egy jövőbeni gyülekezeti tér keresését, megtalálását segítheti. Pap kollégákat hívtunk meg külföldről, hogy beszéljenek nekünk a saját építkezési folyamataikról. Elindultunk néhány helyet és térséget megnézni, hogy azok mit nyújtanának a jövőbeli életünknek.

Minden gyülekezet életében ez egy hatalmas feladat, ami számtalan lépésből kell, hogy álljon.

Nagyon hamar kiderült az is, hogy nem elég csak a térség vagy az épület szempontjaival foglalkoznunk, azt is tisztáznunk kell, hogy mikor, hol és hogyan születik meg egy ekkora horderejű kérdésben a döntés. Hogyan és kitől kapja az előkészítő, majd később a kivitelező csoport a megbízatását, legitimitását? Milyen módon tudjuk a gyülekezetben felmerülő legtöbb szempontot érzékelni, figyelembe venni és beépíteni? Mi kell ahhoz, hogy ezt valóban a gyülekezet egésze hordozza tudatában és akaratában is? A kérdések sora ezzel még nem ér véget, és valószínűleg, ahogyan haladunk előre, újabb és újabb rétegek fognak láthatóvá válni, amire addig még csak nem is gondoltunk, magukkal hozva újabb és újabb kérdéseket.

A kérdések felgombolyításához több szálon is hozzáláttunk. Az egyik szál, hogy a munkatársi találkozókon – az aktuális kérdések mellett – elkezdtünk egy tudatos, az életünkre és a szervezetünkre rátekintő munkát, amihez Liszka Andrea segítségét kértük, aki egy évre elvállalta, hogy moderátora lesz a találkozóinknak. Ezúton is köszönet érte! Kapacitásaink felmérése, döntésikompetencia-határok, felelősségi körök tisztázása – ezekkel és hasonló kérdésekkel foglalkozunk.

Szintén a munkatársi találkozók egyikén határoztuk el, hogy egy hosszú távú fejlesztési terv kidolgozását kezdjük el, aminek része a jövőbeni helyünk keresése és megtalálása is.

Erről a témáról Bujdosó Judittól és Liszka Andreától a közösségi körlevélben a 21-22-23. oldalakon bővebben olvashattok.

Ahogyan az elején említettem, nemcsak a megállapodásainkat, hanem a közösen használt fogalmainkat is tisztázni, pontosítani szükséges. Kik a munkatársak? Hogyan válik valaki munkatárssá? Mit jelent a gyülekezet vagy a tagság? Melyik tagság? Hányféle tagság is van nálunk? Ezek a kérdések gyakran felmerülnek, újra és újra jó őket tudatosítani, hiszen a félreértések jó része abból adódhat, hogy a használt fogalmakon nem pontosan ugyanazt értjük, más képet alkotunk magunkban a kimondott szavak alapján.

A különböző tagságokról a gyülekezeti napon is beszéltünk. Kezdem a legnagyobb körrel, a gyülekezeti tagsággal, amihez hozzátartozik mindenki, aki részt vesz a gyülekezet életében, a szertartásokon, a csoportmunkákban, és mivel a szertartásokon részt vesznek azok is, akik a szellemi világból kapcsolódnak hozzánk – haláluk után vagy születésük előtt –, ez egy igen széles kört jelent. A gyülekezet életét érintő kérdésekben jelentős a szerepük, ezért fontos, hogy a véleményük megjelenjen azokon a fórumokon, ahol például a jövőt meghatározó döntések születnek. Hiszen egy közösség akkor marad életképes, ha abban a fiatalok, a gyerekek és a még meg nem születettek is megtalálhatják majd a helyüket.

A Keresztény Közösség tagságáról – vagy más néven a szellemi tagságról – Johannes Lentz ezt írja: „Aki a Keresztény Közösség gyülekezeti életét a szentségeken keresztül elég hosszú ideje megismerte, és az emberszentelő szertartásban szellemi otthonra talált, az egyszer majd eljuthat ahhoz az elhatározáshoz, hogy a Keresztény Közösség tagjává kívánjon válni, és kinyilvánítja a Közösségbe való felvételi kérelmét…. A feltétel csak az, hogy szabad elhatározásból, és felelősségteljesen kapcsolódjon a leendő tag a közösséghez…. Aki a Keresztény Közösség tagjává válik, az elhatározta, hogy segíti a közösséget szellemi feladatának megvalósításában, és abban, hogy az emberek között élő keresztényi kapcsolat épüljön ki.” Jelenleg 51 fő szellemi tagja van a Keresztény Közösségnek Magyarországon. Aki ilyen módon szeretne a közösséghez és annak céljaihoz kapcsolódni, az valamelyik paphoz fordulva kérhet beszélgetést és további tájékoztatást.

Végül az egyesületi tagságról néhány szót. Ahhoz, hogy a földi világban élni és működni tudjon egy szervezet, ki kell választania a működéséhez legjobban megfelelő jogi formát, és ezt kell élettel megtöltenie, a saját képére alakítania. 2007-ben egyházat mint jogi szervezetet 100 alapító taggal lehetett alapítani. Akkor ez felelt meg legjobban a tevékenységünknek. 2011-ben a törvényalkotók ezt a lehetőséget megváltoztatták, és egyesületi formába kellett átalakulnunk, amit 2019-ben további változtatásokkal és kategóriákkal módosítottak.

A törvényi változásokból adódó módosításokat a jogi formában mindig meg kellett tennünk, közben pedig a gyülekezeti és szellemi élet aktívan folyt tovább. Az egyesületnek jelenleg 26 fő a tagja. Ők azok, akik a közgyűlésen szavazattal rendelkeznek, és a jogi előírások szerint vezetőséget választanak, akiket megbíznak többek között a hivatalos ügyek intézésével, a hatóságok felé történő képviselettel. Az egyesületnek, a közgyűlésnek és a vezetőségnek kell a felelősséget vállalnia a külvilág felé. Ám élettel megtölteni és hordozni a gyülekezet életét és jövőjét önmagában az egyesület nem tudja megtenni. A formát tudja adni ahhoz, ami megnyilvánulni akar a világban. A gyülekezet lelki és szellemi lényét a gyülekezeti tagság alkotja, amelynek része a szellemi és az egyesületi tagság.

Hasonlít ez az emberhez, ahol a fizikai test hordozza a benne élő lelki-szellemi lényt. Önmagában a fizikai test még nem alkalmas célok kitűzésére és azok megvalósítására. Ahhoz valami másra is szükség van. Életerőre, lelkesedésre, szellemi célokra.

És hogy mindaz jó legyen, amit a világban tenni akar a „test”, ahhoz használnia kell érzékszerveit, észlelnie kell, helyesen gondolkodni, érezni és cselekedni. Egy bonyolult, különleges és gyönyörű összhang ez. Maga az élet, ami megnyilvánulni akar a földi, fizikai világban.

Ehhez hívunk benneteket. Jövőt tervezni, közösen építeni és erősíteni azt a földi, fizikai testet, amely hordozni tudja a keresztény közösség lelki-szellemi lényét önmagában. A világ és a jövő számára.

Bozókiné Tengely Anna

Megjelent a Keresztény Közösség körlevelében (2020 Karácsony-2021 Epifánia/Vízkereszt- és Passió időszak)

© 2019 A Keresztény Közösség Egyház