A Keresztény Közösség célja és működése

Mozgalom a vallási megújulásért

A Keresztény Közösség egy felekezetektől független kereszténységet gyakorol

Ez azt jelenti, hogy nem ismer:
– semmiféle dogmát, semmilyen katekizmust,
– semmiféle előírást és tilalmat a magánéletben,
– gyónási kötelezettséget.
Ismeri azonban:
– az Evangélium megértésére való törekvést,
– tiszteli az emberi szabadságot,
– az isteni világ közelségének megélését a szentségek által.

Szentségek:

  1. Gyermekkeresztelő (lehetőleg korán, de legkésőbb 14 éves korig)
  2. Konfirmáció (14. életévtől)
  3. Mise („Emberszentelő szertartás”)
  4. Segítő beszélgetés (életproblémákra vonatkozó tanácsadás)
  5. Házasság
  6. Pappá szentelés
  7. Szent kenet

A vallás az élet folyamán

A kisgyermek nem igényel más vallást, mint a szülők gondoskodását, kiváltképp az édesanyáét, továbbá a lélekkel áthatott természettel és annak lényeivel való együttlétet. Ő még leginkább az egységes isteni-földi világban él.
Az iskolás gyermek a világot annak külső oldaláról kezdi megélni. Ezért felé az isteni világ más módon, a gyermekeknek szóló istentiszteleten (gyermekek vasárnapi szertartásának is nevezik), és a vallásoktatáson keresztül fordul.

A fiatalok a világot már saját gondolkodásuk által akarják megérteni. Ehhez egy szabad, dogmáktól mentes találkozásra van szükségük az emberben élő mindenfajta szellemiséggel.
A felnőtt egyre inkább meg akarja érteni, hogy Krisztusnak, az Isten fiának emberré válása és feltámadása mit is jelent az emberiség és a saját élete szempontjából. Előadások, prédikációk, szemináriumok, és a csoportos munka teszi lehetővé ezt a megismerést, mely beszélgetések és tapasztalatcsere formájában zajlik. A segítő beszélgetéshez egy szentség kapcsolódhat, mely az ember lényének belsejéből fakadó akaratot támasztja és erősíti meg. A mise („Emberszentelő szertartás”, 14. életévtől) válhat az Istennel való találkozás színterévé, melyet az ember szívesen látogat, hogy ott újra erőt meríthessen a földi feladatok elvégzéséhez.

A beteg gyakran erőteljesebben érzi át a kultusz gyógyító erejét, mint az egészséges ember. A segítő beszélgetésen túlmenően szívesen és gyakran kérik a betegek a számukra igénybe vehető úrvacsorát és szertartást (kommúniót).

A haldokló fokozatosan éli át a földi dolgoktól és legvégül a saját testétől való eloldódást. Ebben a szakaszban a Szent kenet nyújt segítséget. - Ha beáll a halál, akkor a testet (tisztiorvosi engedéllyel) három napig nyitva, otthon ravatalozzák fel. Ezt a nyugodt visszatekintésre szánt időt zárja le az útra bocsájtó áldás. A temetés csak rövid ideig tart és arra szolgál, hogy a testet átadják a földnek, ezután a szertartás követi a lelket annak további útján - a halotti istentisztelet során az elhunyttal, mint szellemi lénnyel keressük a kapcsolatot.

Szabad részvétel a Keresztény Közösség működésében

Bárki szabadon részt vehet a rendezvényeken, az istentiszteleteken, és fogadhatja a szentségeket.
A közösséghez kapcsolódónak érezheti magát az a valaki, aki egy szentséget elfogad, vagy más egyéb módon egy lépést tesz a közösség felé.

Tag az lehet, aki saját indíttatásából fakadóan tartósan összekapcsolódik a Keresztény Közösséggel, hogy annak működését segítse.

A keresztelő maga nem jelenti még a tagságnak ezt a fenti formáját!

Világnézeti és gondolatszabadság

„A Szellem vezérel benneteket minden igazságban, és az igazság tesz szabaddá benneteket”, mondja a János Evangélium. Ily módon ismeri el a kereszténység az ember megismerő képességét.
Nem a hitbéli tartalmak lerögzítése, hanem a kultikus szertartások közös ünnepi megtartása kapcsolja az egyes embert a Keresztény Közösséghez.

Nem a másfajta meggyőződésnek, vagy a más vallásoknak a tagadása emeli ezek fölé a kereszténységet, hanem az a tény, hogy Isten az ő egyszülött fiát az egész emberiségnek adta.

Szabadság az életvezetésben

Az életvitel kérdései, különösen azok, amelyek a szexualitást, a terhességet, és a terhesség megszakítást illetik, előírások és tilalmak által nem oldhatók meg.

Csak a másik embernek és az ő gondjainak, valamint érzületének megértése lehet a segítség módja. „Én sem ítéllek el téged.”
Így található meg egyre inkább lelkünk legmélyén a vezető, a „Krisztus énbennem” (ahogyan Pál apostol mondja)

Egyenlőség

A papi hivatásban a nő teljesen egyenértékű a férfival. A teljes egyenlőségen belül meglévő különbség nagyon fontos, és nagy a jelentősége annak, hogy kiegészítik egymást.

Minden ember egyenlő, és mindenkinek egyformán szüksége van arra a segítségre, amelyet a szentségek nyújtanak, függetlenül attól, hogy kit milyen bűnök terhelnek.

Így a kommúnió szentségének fogadása (úrvacsora) az elváltak és újra házasságot kötők számára is természetes, és magától értetődő az öngyilkosok temetése is.

Testvériség gazdasági téren

A Keresztény Közösség nem részesül semmiféle állami pénzügyi támogatásban.
A szentségek szolgáltatásának és a tagsági viszonynak nincs előre megszabott díjazása.
A felmerülő költségeket azonban együttesen kell viselni.